Самбірський медичний коледж

Документи та положення

Установчі документи

Ліцензія

 Сертифікати про акредитацію

Фінансово-економічна діяльність

Штатний розпис

Положення

Протоколи

Навчально-методична робота

Підготовка фахівців у Самбірському медичному коледжі здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти України № 161 від 2.06.93р.), галузевих стандартів якості вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузі знань «Медицина», «Положення про організацію навчального процесу у Самбірському медичному коледжі».
Зміст підготовки фахівців у коледжі визначається освітньо-професійними програмами, освітньо-кваліфікаційними характеристиками, типовими навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством охорони здоров'я України, погодженими в Інституті інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що відповідає нормативно-правовій базі організації навчального процесу. Введення в дію нових навчальних планів та програм 2011 року, галузевих стандартів визначено наказом по коледжу (наказ № 105 від 01.09.2011р.).
На основі типових навчальних планів складено робочі навчальні плани, які затверджуються заступником директора коледжу до початку навчального року і використовуються в навчальному процесі закладу. Нормативна та варіативна складові навчальних планів відповідають вимогам освітньо-професійних програм спеціальностей, нормативно-розпорядчих та інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
В основу організації навчального процесу в Самбірському медичному коледжі покладено «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.1993 р., «Положення про навчальний процес у Самбірському медичному коледжі» та План внутрішнього контролю коледжу на навчальний рік.
Навчальний процес здійснюється згідно з робочими навчальними планами та складеним на їх основі розкладом занять та графіком навчального процесу.
На початку кожного навчального року складається графік навчального процесу та розклад занять. Розклад занять складається посеместрово, відповідає робочим навчальним планам.
За всіма напрямками діяльності розроблена і затверджена організаційно-планова документація: графіки проведення перевідних та державних екзаменів, диференційованих заліків, консультацій тощо.
Навчальний процес в коледжі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, консультації, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Важливе значення має організація методичної роботи, координуючим центром якої є методичний кабінет.
Основні напрями роботи кабінету коледжу:

  • ознайомлення викладачів з інноваційними педагогічними технологіями навчання і виховання та надання допомоги в оволодінні новими методиками;
  • розробка методичних рекомендацій з різних питань навчально-методичної і виховної роботи;
  • надання допомоги в створенні комплексів методичного забезпечення дисциплін, написанні навчальних посібників, практикумів та підручників тощо;
  • створення відеотеки навчального та методичного спрямування;
  • вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи викладачів та керівників груп;
  • підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічного колективу.

Більшості викладачів притаманний творчий пошук, бажання експериментувати, впроваджувати елементи нового. Ініціатива і творчість викладацького колективу підтримується і заохочується дирекцією коледжу.

Дійову допомогу в організації методичної роботи коледжу надають 12 циклових комісій, які очолюють досвідчені викладачі - Бобак К.М., Цалковська Г.В., Петрова Г.І., Штурмай В.Я., Головачук Л.М., Баб'як Л.М., Говдиш Н.Я., Шевчук Н.І., Гриців О.Й., Кругляк Н.П. Рогач М.А., Шамрай Н.С.
На базі методичного кабінету проводяться спільні засідання циклових комісій, на яких розглядаються питання навчального та методичного характеру, семінарські заняття, конференції. Зокрема, проведено конференції з питань «Впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес», «Електронний підручник у системі дидактичного забезпечення компʼютерних технологій навчання», «Організація самостійної роботи студентів на заняттях та в позанавчальний час», «Впровадження компетентністно орієнтованого підходу підготовки молодших медичних спеціалістів в навчально-виховний процес» «Використання методу проектів в навчально-виховному процесі як засобу для розвитку творчої активності та самостійності студентів», «Василь Сухомлинський в діалозі з сучасністю».
Викладачі беруть участь в обласних методоб'єднаннях, семінарах, міжнародних науково-практичних конференціях та симпозіумах. Приділяється увага як пошуковій, так і видавничій діяльності студентів та викладачів.
Практикуються тижні циклових комісій та тижні навчальних дисциплін. Під час таких заходів планується проведення відкритих занять викладачами, зустрічі з досвідченими працівниками лікувально-профілактичних установ, науковцями, проведення конференцій, олімпіад, конкурсів, вікторин, спільних засідань гуртків.

Справжньою школою педагогічної майстерності стали майстер-класи, які щороку проводять досвідчені викладачі коледжу.


З метою обміну досвідом роботи, ознайомлення з новими творчими доробками педагогів, вирішення проблем професійного характеру в кабінеті проводяться методичні фестивалі, конференції, творчі звіти викладачів, виставки навчальних та методичних матеріалів.

Викладачами переоформлено комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін з спеціальностей «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа», «Фармація» згідно з новими навчальними планами і програмами. Розроблено завдання для контролю знань студентів з допомогою комп'ютерів, методичні рекомендації до практичних занять та позааудиторної самостійної роботи студентів. Створено банк тестів для проведення поточного та рубіжного контролю за допомогою контролюючої програми «Колоквіум» для кожної дисципліни всіх спеціальностей.
У методичному кабінеті зосереджено кращі зразки навчальних та методичних матеріалів. Тут можна одержати консультації та рекомендації з підготовки і проведення занять, виховних годин, конкурсів, написання методичних матеріалів, ведення документації.
Ведеться картотека методичних матеріалів, що дозволяє викладачам коледжу отримати в будь-який час потрібну інформацію та допомогу.
При методкабінеті діє школа молодого викладача, молодого голови циклової комісії та керівника групи. Практикуються різні форми роботи: семінарські заняття, конференції, індивідуальні бесіди, проведення досвідченими викладачами творчих занять з залученням до їх обговорення молодих викладачів. Молоді педагоги мають змогу переглянути відеофільми та мультимедійні презентації методичного та навчального спрямування. Серед яких є багато створених викладачами коледжу.
Методичний кабінет співпрацює з методичними кабінетами навчальних медичних закладів області, обласним та центральним навчально-методичними кабінетами. На базі коледжу неодноразово проводились засідання обласних методичних об'єднань.

Виховна робота

Головною стратегічною метою виховної роботи в Самбірському медичному коледжі є виховання національно свідомого громадянина Української держави з стійкими моральними та правовими засадами, висококваліфікованого, конкурентоспроможного та ініціативного спеціаліста-медика.

Виховна робота в навчальному закладі здійснюється на основі Концепції національного виховання студентської молоді.

Завданнями національного виховання студентської молоді в коледжі є:

-  формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;

-  підготовка свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;

- вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;

- підняття престижу української мови в академічному середовищі, забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;

- формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;

- забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;

- плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.

Основними напрямками національно-виховної діяльності в навчальному закладі є: національно-патріотичне виховання; інтелектуально-духовне виховання; громадянсько-правове виховання; моральне виховання; екологічне виховання; естетичне виховання; трудове виховання; фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

 Пошуки засобів реалізації цих напрямків свідчать про творче ставлення до проведення виховної роботи в процесі підготовки майбутніх фахівців. Виховання студентів здійснюється на основі системного підходу і проводиться згідно відповідних планів всіх функціональних підрозділів. Колектив коледжу перебуває у творчому пошуку нових підходів, шляхів і засобів виховання, пріоритетів з метою формування творчого, високоморального, національно свідомого спеціаліста. В цілому виховна робота в навчальному закладі носить державно-патріотичний, особистісно-орієнтований і професійно спрямований характер.

В коледжі працюють студентські клуби та об'єднання: клуб "Берегиня", клуб «Гармонія», дискусійний клуб "Я так думаю", об'єднання "Милосердя", літературна студія «Поетичне джерело», організація "Молода Просвіта", народознавчий та вокальні гуртки, спортивні гуртки, секції, студентська рада, студентський профком. Діє Рада профілактики правопорушень. Методичне об’єднання  керівників груп налічує 30 членів.

 Вечір "Жінки в життєвій драмі Шевченка" 

 Вечір "Я вийду одна проти бурі" 

Вечір "Трагедія і велич Крутів"

Випускний вечір

Вже п’ятнадцять років активно працює музей історії коледжу, створений з ініціативи директора Любомира Ковальчука. Це не тільки наша пам’ять, в музеї зібрані матеріали про досягнення колективу, співпрацю з іншими медичними закладами регіону, закладами практичної медицини, нашу гордість – випускників.

Професійне виховання здійснюється як в навчальному процесі, так і в позанавчальний час. Форми проведення заходів різноманітні: КВК, конкурси, олімпіади, зустрічі з медиками міста та з колишніми випускниками, круглі столи за участю практичних медичних сестер. Цікавими та різноманітними за формою проведення є тижні дисциплін та циклових комісій. Вони допомагають підвищити зацікавленість студентів до вивчення тих чи інших дисциплін, сприяють їхній активності. Викладачі намагаються вибрати такі теми заходів, які були б найбільш актуальними, злободенними. Як приклад, можна назвати тиждень «Вода – найдивовижніший витвір природи», конференцію «Йододефіцит та його профілактика», засідання дискусійного клубу «Статеве виховання – без табу», традиційна для коледжу акція «Молодь проти СНІДу». Улюбленими серед студентів є екскурсії в музей історії медицини м.Києва, анатомічний та патанатомічний музеї, музей-аптеку м. Львова, у ФАПи.

Активними є студентська рада, студентський профком (голова Ірина Прибасна) та осередок Самбірської молодіжної організації «Молода Просвіта» (керівник Любов Куцинда). Цінність студентського самоврядування полягає в тому, що воно створює для студентів широкі можливості для самореалізації, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети, індивідуальної і суспільної: залучає до реформаторських процесів навчального закладу, забезпечує захист прав студентів, відвертає їхню увагу від асоціальних форм поведінки. Члени студентської ради традиційно проводять КВК до Дня студента, свято св. Миколая, вечори до Дня закоханих, конкурси талантів «Студентські зірки» і «Міс та Містер коледжу». Студентська рада коледжу співпрацює з молодіжними організаціями, є активною у міських заходах. Для стимулювання навчання та студентської ініціативи в коледжі запроваджено іменну стипендію імені визначного лікаря та народознавця м.Самбора Володимира Кобільника.

Більше статей...

Про коледж

Самбірський медколедж - коледж, який навчає фахових майбутніх молодших медичних працівників.

232665
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
За прошлый месяц
За все дни
254
306
560
229780
6494
8937
232665

Ваш IP: 3.84.186.122
Время: 2019-01-21 15:34:51